Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תשע"ג

הרצאות לשנת תשע"ג

להלן תוכנית ההרצאות לשנה"ל תשע"ג. ניתן לראות את מצגת ההרצאות (במידה וניתנו על ידי המרצה) בלחיצה על כותרת ההרצאה:

  1. פרופ' עירית קופפרברג. הנושא: מודל ארבעת העולמות לניתוח שיח פנים-אל-פנים, שיח טלפוני ושיח מקוון. יום שני, 12 בנובמבר, 2012 (כ"ז חשון).
  2. ד"ר נעמה לויצקי. הנושא: תהליך בניית תיאוריה על סמך מחקר נרטיבי. יום שני, 10 בדצמבר, 2012 (כ"ו כסלו).
  3. פרופ' צבי איזיקוביץ וד"ר חיה קורן. הנושא: ניתוח היחידה הזוגית במחקר איכותני. יום שני, 14 בינואר, 2013 (ג' שבט).
  4. ד"ר אלי בוכבינדר. הנושא: לתת כותרת לחיים. יום רביעי, 13 במרץ, 2013 (ב' ניסן).
  5. ד"ר אילנה מזרחי. הנושא: שילוב כלים אתנוגרפים ונרטיבים במחקר איכותני. יום רביעי, 24 באפריל, 2013 (י"ד אייר).
  6. ד"ר נעמי וינר-לוי. הנושא: על הסמוי והלא מדובר במחקר איכותני. יום רביעי, 22 במאי, 2013 (י"ג סיון).
  7. ד"ר מיה לביא-אג'אי. הנושא: ממתודולוגיות מחקר פמינסטיות: הזמנה לדיון. יום רביעי 19 ביוני, 2013 (י"א תמוז).