Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

                                                                                       

בס"ד

                                                                                                    פל"א מליאה

                                                                                            הפורום למחקר איכותני

                                                                                           הפקולטה למדעי החברה

                                                                                              אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר שירה טאובה דיין מבית הספר לפסיכולוגיה, המרכז האקדמי למשפט וכלכלה, רמת גן ומהחוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה. ההרצאה תעסוק בנושא:

                                                תרומתם של סיפורי חיים לשדה הטראומה בראי הגישה האקולוגית-התפתחותית

בהרצאה אבקש להדגים את תרומתה של הפרדיגמה האיכותנית בשדה מחקר רווי ידע המבוסס לרוב על שימוש בפרדיגמה הכמותנית. באופן ספציפי, אתמקד בהצגת היתרונות שבשימוש בגישת סיפורי חיים במחקר של טראומה בראי הגישה האקולוגית-התפתחותית. לשם כך, אציג מחקר בין תרבותי העוסק בשדה אקטואלי של מצבי חירום, תוך התייחסות לסיפורי חיים של התבגרות בצל אסונות טבע ומעשה אדם.

המפגש יתקיים ביום חמישי, 14 במרץ, 2024 (ד' באדר ב'). ההרצאה תתקיים בזום וקישורית תשלח לנרשמים בסמוך למועד המפגש. ההרצאה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 11:30.

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר נועה טל-אלון