Home
ספרות מומלצת – הקדמה

ספרות מומלצת – הקדמה

הספרות הקיימת כיום בתחום המחקר האיכותני הינה עצומה ורחבת ממדים. הרשימות המצורפות להלן הינן חלק קטן מספרות זו, אשר קובצו משום שהן עשויות לשרת את התלמיד המתחיל והחוקרת המיומנת כאחד. רשימות אלו תתעדכנה באופן יחסית תדיר, ועל כן בהחלט ניתן להפנות את החתום מטה כדי להציע ספרות נוספת אשר תועלה לאתר. אנו תקווה כי רשימות אלו תהיינה עבורכם לעזר בצלילה אל מרחבי ידע עצומים אלו. ברצוני להודות לכל אלו אשר תרמו מניסיונן וניסיונם להרכבת רשימה זו: ד"ר משה בן סימון וד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל, ואני תקווה כי עוד שמות רבים יצטרפו לרשימה זו.

מעט על החלוקה בתוך מאגר זה. כל מי שהתנסה ביצירת קטגוריות במחקר איכותני יודע שזו מלאכה לא פשוטה עם תחומי חפיפה מסוימים בין קטגוריות. כך גם במאמץ הנוכחי. ראיתי לנכון לחלק את המאגר ראשית בין הספרות היותר כללית לבין זו היותר פרטנית על הסוגות השונות. אולם, ניתן למצוא חומרים אשר נוגעים לתחומים כלליים (למשל מקורות פילוסופיים, ראיונות וכו') ובמסגרת זו כוללים התייחסויות לתחומים נקודתיים. על-מנת לא לחזור על דברים, בחרתי לשים את מה שמכיל יותר מסוגה מוגדרת אחת תחת הכללי יותר, וכל המעוניין במקורות מסוג זה ימצאם שם. כמו כן, כספרות קלאסית ומקורות פילוסופיים בחרתי רק בכתבים לועזיים (קרי בשפה האנגלית) על אף שבהחלט ישנם ספרים שהינם קלאסיקות גם בשפה העברית. מאחר וחשבתי שכקוראים יותר חשובה הנגישות (קרי השפה) שמתי את אלו האחרונים תחת ספרות בשפה העברית.

בהמלצות, בשלב זה, לא ירדתי לרמת המאמרים הנקודתיים וגם לא לרמת הפרק הבודד בספר. אני מקווה כי בהמשך אוכל גם להוסיף, היכן שניתן, פרטים מעין אלו, כמו גם תכני עניינים של ספרים, הפניות למיקום בספריה ועוד. אך עוד חזון למועד. כמובן שכל המלצה לשיפור תמיד תתקבל ברצינות ובברכה. להמלצות לספרות נוספת ניתן לשלוח אלי מכתבים בדוא"ל: cobisari@gmail.com

בברכה,

קובי שטיין