Home
פל"א הוראה

פל"א הוראה

להלן רשימת המרצים (לפי סדר אלפביתי) המלמדים את הקורס "שיטות מחקר איכותניות" באוניברסיטת בר-אילן לשנה"ל תשע"ה:

ד"ר אילון גלית – המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ד"ר בן סימון משה – המחלקה לקרימינולוגיה

ד"ר בנטל איילת – בית הספר לחינוך

פרופ' גרוס זהבית – בית הספר לחינוך

ד"ר חן-לוי תמי – בית הספר לחינוך

ד"ר נחשון פרז – המחלקה למדעי המדינה

גב' פרידל שרה – בית הספר לחינוך

ד"ר פרץ חגית – בית הספר לחינוך

פרופ' קורט דבורה – בית הספר לחינוך

ד"ר קלי-עוגן ענת – בית הספר לחינוך

ד"ר רום מיכל – התכנית למגדר

ד"ר תובל-משיח רבקה – המחלקה לפסיכולוגיה