Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תשע"א

הרצאות לשנת תשע"א

להלן תוכנית ההרצאות לשנה"ל תשע"א. ניתן לראות את מצגת ההרצאות (במידה וניתנו על ידי המרצה) בלחיצה על כותרת ההרצאה:

  1. ד"ר רבקה תובל-משיח – מחקר משולב (mixed method designs) – עקרונות ושימושים – 16 בנובמבר, 2010 (ט' בכסלו).
  2. ד"ר דליה גבריאלי נורי – ניתוח שיח מילולי ובלתי מילולי – ייצוגי מלחמה בתרבות הישראלית – 14 בדצמבר, 2010 (ז' בטבת).
  3. פרופ' עמיה ליבליך – אתגרים של המחקר האיכותני – 11 בינואר, 2011 (ו' בשבט).
  4. פרופ' עירית קופפרברג – בניית ה"אני" בשיח אינטראקטיבי: המסע בין המיקרו והמקרו – 1 במרץ, 2011 (כ"ה באדר א').
  5. פרופ' לאה קסן – ניתוח נתונים איכותניים: צמתים וקבלת החלטות – 29 במרץ, 2011 (כ"ג באדר ב').
  6. ד"ר אורלי בנימין – אתנוגרפיה מוסדית: ההקשר המבני/שיחי שבו מדברים מרואיינים – 3 במאי, 2011 (כ"ט בניסן).
  7. ד"ר זהר לבנת – עם מי אנחנו מדברים כשאנחנו כותבים מאמר? – 31 במאי, 2011 (כ"ז באייר).