Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

  אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה.

במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר גליה מורן, ראשת מסלול בריאות נפש, המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ההרצאה תעסוק בנושא:

ממחקר איכותני, לכמותי ובחזרה לאיכותני: יתרונות וחסרונות במחקר משולב 

ההרצאה תדון בשילוב שיטות איכותניות וכמותיות בתהליך רב-שלבי המאפשר יצירת ידע חדש דרך גילוי דיאלקטי וזאת לצד המתח הקיים בין הפרדיגמות. אטען כי איסוף וניתוח נתונים איכותניים וכמותיים ברמות שונות מרחיבים את נקודת המבט וכן את ההבנה והדיוק אודות התופעה הנחקרת. השימוש במגוון נתונים ממקורות שונים, איכותניים וכמותיים, אומנם מאתגר את החוקר/ת, אך מאפשר הערכה, העלאת ספק וצניעות אשר בסופו של דבר משביחים את המחקר. נושא ההרצאה יודגם באמצעות מחקר משולב בתחום תמיכת עמיתים בבריאות הנפש. אתאר את שלבי המחקר השונים ואת היתרונות והאתגרים שעלו בהם.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 1 במאי, 2019 (כ"ו ניסן). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

– יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל גב' נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון