Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת פרופ' חנה עזר, ממכללת לוינסקי לחינוך. ההרצאה תעסוק בנושא:

מרחב המחקר האיכותני – סוגות וגבולות

בהרצאה זו יידונו גבולות המחקר האיכותני דרך התבוננות בסוגיות הבאות: השתנות גבולות בראייה היסטורית ואפיסטמולוגית, שילוב סוגות איכותניות, יחסי חוקר-נחקר והשתנות גבולות הכתיבה. הסוגיות יודגמו באמצעות מחקרים של החוקרת.  

המפגש יתקיים ביום שני, 7 במאי, 2018 (כ"ב אייר). נתכנס בשעה 9:30. ההרצאה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 11:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

 

נא לאשר הגעה אצל מר אוהד גילבר: ogilbar@hotmail.com

– יוגש כיבוד קל. 

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    מר אוהד גילבר