Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

  אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים לפתוח שנה חדשה בפל"א (פורום למחקר איכותני) ומתכבדים להזמינכם למפגש החודשי הקרוב של פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר אריאלה שטורם, יועצת ארגונית במקצועה, סוציולוגית בהכשרתה וחוקרת עצמאית. נושא ההרצאה:

ניתוח מידע מעובד למול מידע גולמי – יתרונות ומגבלות

חוקרים במדעי החברה מרבים להשתמש במידע גולמי, זה הנאסף באמצעות ראיונות ותצפיות כבסיס לניתוח איכותני. לצד זאת, יש העורכים ניתוח של מידע מעובד כגון נאומים וכתבות. בהרצאה אציג גישות תיאורטיות בנוגע לשני אפיקי מידע אלו, אדגים יתרונות ומגבלות העולים במהלך הניתוח ונקיים דיון באשר לאופן שבו ניתן להפיק תובנות מחקריות.

 המפגש יתקיים ביום רביעי, 24 באוקטובר, 2018 (ט"ו חשוון). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213, קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

– יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל גב' נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    מר אוהד גילבר     גב' נועה טל-אלון