Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

  אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת פרופ' גיא אנוש מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. ההרצאה תעסוק בנושא:

ניתוח הבנייתי דיאלקטי

גישות איכותניות שונות מכירות בסיכון המובנה שבהנחת הסובייקטיביות ומציעות דרכים ליציאה מאזורי הנוחות וההטיות המובנות של החוקרים. בעוד שהעקרונות בנושא ברורים ומוכרים ואף זכו לשמות שונים כגון מיסגור (bracketing), ניתוח מקרה שלילי, שימוש ברפלקציה, ותיקוף משתתפים (member checking), לרוב חסרה מסגרת פילוסופית שתאפשר גישור על פני הסתירה הקיימת לכאורה בין הסובייקטיביות לאובייקטיביות. ההרצאה תתמקד בגישה ההבנייתית-דיאלקטית כמוצא מקרני הדילמה, הן ברמה הפילוסופית, והן ברמה המתודולוגית. יוצגו כלים דיאלקטיים המאפשרים לחוקרים ולמשתתפים לבצע תהליכי רפלקציה, לצאת מאזורי הנוחות ולזהות את ההנחות הסמויות המובנות בתפישת עולמם.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 (כ"ב חשון). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

– יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון