Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

בס"ד

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר נועה טל-אלון מהחוג לחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו. ההרצאה תעסוק בנושא:

יחסינו לאן: חשיבה רפלקטיבית על יחסי חוקר-משתתף

בהרצאה נבחן את הדילמות עמן מתמודדים חוקרים איכותניים במפגש עם משתתפי מחקר. נדון בהשלכות של דילמות אלו ונשתמש בכלים רפלקטיביים בכדי להציע דרכי התמודדות שונות עמן. נציף את השיח סביב המתחים בהם שרוי.ה החוקר.ת המראיינ.ת באמצעות תיאורי מקרה ודוגמאות מחוויותין של חוקרות בתחום מדעי החברה תוך התבססות על מחקרים שונים.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 15 בדצמבר, 2021 (י"א טבת). ההרצאה תתקיים בזום וקישורית תשלח לנרשמים בסמוך למועד המפגש. ההרצאה תחל בשעה 14:00 ותסתיים בשעה 15:30.

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר נועה טל-אלון