Home
מחקר פעולה

מחקר פעולה

ספרות בשפה העברית

הכהן, ר' וזמרן, א' (1999). מחקר פעולה: מורים חוקרים את עבודתם. תל אביב: מכון מופ"ת.

לוי, ד' (עורכת)(2006). מחקר פעולה: הלכה ומעשה – זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת המחקר האיכותני. תל-אביב: מופ"ת וכליל.

ספרות בשפה האנגלית

Herr, K. G., & Anderson, G. L. (2013). The action research dissertation: A guide for students and faculty. London: Sage.

McIntyre, A. (2007)Participatory action research.London: Sage.

Stringer, E. T. (2007). Action research.  London: Sage.

Stringer, E. T. (2013). Action Research (4th ed.). London: Sage.

ספרות קלאסית ומקורות פילוסופיים בתחום

 

כתבי עת מומלצים בתחום

Action Research – http://arj.sagepub.com/

 

מחקרים לדוגמא

המלצה ממשתתפי הפורום