Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום שני 27.12.17

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום שני 27.12.17
  • בניין 507 חדר 3

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום שני 27.12.17

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר הדס גולדבלט מהחוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה. ההרצאה תעסוק בנושא:

"זה אני שמוקרן שם על הקיר!" – שיתוף מרואיינים בממצאי המחקר

שיתוף מרואיינים בממצאי מחקר נחשב תהליך רצוי מבחינת תיקוף הממצאים, כמו גם מבחינה אתית. הוא נחשב גם כאמצעי להעצמת המשתתפים ומימוש שותפותם האמיתית במחקר ובתוצריו. בעוד שאין מחלוקת באשר לעיקרון שבבסיס התהליך, מתעוררות שאלות שונות באשר לאופן בו ראוי שהחוקר ישתף את מרואייני המחקר בממצאים ובפירושיו לנרטיבים שלהם. שאלות אלו נוגעות בסוגיות אישיות, אתיות ותהליכיות. בהרצאה נדון בשיתוף המרואיינים בתמלילי הראיונות ובממצאי המחקר, תוך הדגמת אירועים ממספר מחקרים איכותניים, הצגת קטעי ראיונות עם משתתפי מחקרים על חווית השיתוף בממצאים וליבון הדילמות השונות המתעוררות בזיקה לנושא זה.

המפגש יתקיים ביום שני, 25 בדצמבר, 2017 (ז' טבת). נתכנס בשעה 9:30. ההרצאה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 11:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

נא לאשר הגעה אצל מר אוהד גילבר: ogilbar@hotmail.com

– יוגש כיבוד קל. 

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    מר אוהד גילבר