Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום שני 4.6.18

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום שני 4.6.18
  • בנין 213 חדר 320

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום שני 4.6.18

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר שלמה גוזמן כרמלי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. ההרצאה תעסוק בנושא:

מפגשים ביומן השדה: לקחים מאתנוגרפיה רב מקומית

ההרצאה תציג מחקר אתנוגרפי שנערך במספר זירות תרבותיות שונות ומספק הזדמנות ייחודית לניתוח מקביל ולהשוואה. ה"מפגש" בין מספר זירות על דפי יומן השדה עשוי ליצור ביניהן "שיחות" ובכך לסייע להבין את מקומו ותפקידו של הטקסט במארג התרבותי בכל זירה. הנושא יודגם באמצעות מחקר שבחן את "הטקסטואליות היהודית" כלומר, את הפנייה לטקסט ואת השימוש והמשמעות הסמלית המיוחסת לטקסט הדתי בחמש זירות של לומדי תורה שלא נפגשים בשגרה: תלמידי כולל ליטאי עם תלמידי ישיבה חילונית, תלמידי בית מדרש פלורליסטי עם לומדים בישיבת מקובלים ועוד.

המפגש יתקיים ביום שני, 4 ביוני, 2018 (כ"א סיוון). נתכנס בשעה 9:30. ההרצאה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 11:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

נא לאשר הגעה אצל מר אוהד גילבר: ogilbar@hotmail.com

– יוגש כיבוד קל. 

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    מר אוהד גילבר