Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 11.12.2019

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 11.12.2019
  • בנין 213 חדר 320

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 11.12.2019

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה.

במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת פרופ' גיא אנוש מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. ההרצאה תעסוק בנושא:

על מסורת התיאוריה המעוגנת בשדה ומקומה בגלקסיה של המחקר האיכותני

המפגש יעסוק ב״תיאוריה המעוגנת בשדה״ (Grounded theory) מן המסורות המרכזיות בתחום המחקר האיכותני אשר זוכה לתנופת פיתוח מחודשת בעשורים האחרונים (Charmaz, 2006; Clarke 2005). אנשי המסורת פיתחו דרכים לניתוח נתוני מחקר איכותניים במטרה להפיק מתוכם מבנה תיאורטי אשר יסביר את התופעה הנחקרת לעומקה. בהרצאה יוצג מחקר שנערך לאור הגישה תוך התייחסות לתהליכי הפיתוח של מסורת זו ברמה המושגית והביצועית. כמו-כן, נדון במשמעויות המושג "תיאוריה" כפי שהיא נתפסת על ידי מובילי המסורת ומבקריה.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 11 בדצמבר, 2019 (י"ג כסלו). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

– יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון