Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 28.10.2020

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 28.10.2020
  • ZOOM

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 28.10.2020

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת גב' נטע פלדמן, דוקטורנטית מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת בר-אילן. ההרצאה תעסוק בנושא:

לספר מבלי להפר – אתגרים בעבודת השדה של מחקר איכותני במרחבים דיסקרטיים

קיימות זירות שהנן רוויות דיסקרטיות, הסתרה וסוד, כגון שוק השידוכים החרדי ובית החולים החרדי-קהילתי, בהם אני מעורבת כחוקרת. אלו הן דוגמאות למרחבים האפופים מעטה סודיות כפולה – תרבותית ומקצועית-רפואית. לכך מצטרפת גם דרישת האתיקה המחקרית לשמירה על אנונימיות המרואיינים. זירות מעין אלו מזמנות אתגרים, מורכבויות וסוגיות הנקשרים לשאלת האיזון בין 'גילוי' ל'כיסוי' בעבודת המחקר האיכותנית. בהרצאתי אציג אתגרים באשר לאופן בו ניתן לאסוף מידע בשדה ולהפיק ממנו ידע מדעי תוך חתירה לגיבושה של מה שיתכן וניתן לכנות 'מתודת סוד', כזו המבקשת למצוא את האיזון שבין הגלוי לנסתר תוך שמירה על דיסקרטיות המתאפיינת ברגישות תרבותית.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 28 באוקטובר, 2020 (י חשון). ההרצאה תתקיים בזום וקישורית תשלח לנרשמים בסמוך למועד המפגש. ההרצאה תחל בשעה 12:00 ותסתיים בשעה 13:30.

נא להירשם אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון