Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 08.06.2022

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 08.06.2022
  • ZOOM

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 08.06.2022

בס"ד

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר נצן אלמוג ומר תמיר גבאי מהחוג לחינוך וחברה של הקריה אקדמית אונו. ההרצאה תעסוק בנושא:

מחקר מוגבלות משחרר עם א.נשים מהמגוון האוטיסטי

מחקר מוגבלות משחרר הוא גישה מחקרית שאינה מסתפקת בתיאור מצב אלא חותרת לשנותו. תפקידו של המחקר הוא לשנות את פני החברה באופן שיאפשר השתתפות שוויונית ומלאה לאנשים עם מוגבלות. מחקר בגישה האמנסיפטורית מדגיש את היפוך ההיררכיה המסורתית של חוקר-נחקר ושם דגש על מערכת יחסים מחקרית שוויונית ועל הכחשה של האובייקטיביות וניטרליות של החוקר. בהרצאה תודגם גישה זו באמצעות מחקר העוסק בגילוי מאוחר של האבחון באוטיזם (Disclosure delay) שנערך זו השנה השלישית על ידי צוות אינטרדיספלינרי השותפים לו עוזר מחקר וחוקרת מהמגוון האוטיסטי. כמו-כן יפורט האופן בו התקיימו במחקר העקרונות אותם מגדיר אוליבר (Oliver, 1992) – הדדיות, רווח והעצמה. לסיום, יוצג השימוש הנרחב שנעשה באמצעים דיגיטליים במחקר (זום, מנטימטר) לצורך עבודה עם קבוצות שונות של הורים ושל צעירים מהמגוון האוטיסטי ותיקוף של הממצאים.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 8 ביוני, 2022 (ט' בסיון).  ההרצאה תתקיים בזום וקישורית תשלח לנרשמים בסמוך למועד המפגש. ההרצאה תחל בשעה 14:00 ותסתיים בשעה 15:30.

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר נועה טל-אלון