Home
Events
מפגש פל"א מליאה מאי- יום חמישי 18.05.2023

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה מאי- יום חמישי 18.05.2023
  • ZOOM

מפגש פל"א מליאה מאי- יום חמישי 18.05.2023

בס"ד

                                                                                         

                                                                                                  פל"א מליאה

                                                                                         הפורום למחקר איכותני

                                                                                        הפקולטה למדעי החברה

                                                                                           אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו מתכבדים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה.

במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר מאיה מאור מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שבאוניברסיטת אריאל בשומרון. ההרצאה תעסוק בנושא:

                                מפגש בין-תרבותי ביחסי חוקרת ומשתתפות מחקר: נקודות דימיון והבדל

ההרצאה הנוכחית מתבססת על מחקר בנוגע לשימור פוריות חברתי (הקפאת ביציות) בקהילות יהודיות חרדיות בישראל. במהלך המפגשים עם המרואיינות, מצאת את עצמי מטיילת הלוך ושוב בין צירים שונים של זהותי כחוקרת: חילונית לעומת זהותן הדתית של המרואיינות; אישה שהתנסתה בשימוש בטכנולוגיות פריון ובשימור פוריות בעצמה, בדומה לנשים המרואיינות; וזהותי כחוקרת המתמחה בסוציולוגיה של הגוף. במהלך המפגש אדון בנקודות דימיון והבדל ביני לבין המרואיינות לאורך הליך המחקר: גיוס המרואיינות והכניסה לשדה המחקר, יצירת יחסי אמון ופתיחות עם המרואיינות, וזהירות בעת כתיבת הממצאים. אשתמש בתיאורית ה-intersectionality כדי להתייחס לאופנים בהם צירי זהות שונים משפיעים על המחקר בנקודות זמן שונות.

המפגש יתקיים ביום חמישי, 15 ביוני, 2023 (כ"ו בסיון). ההרצאה תתקיים בזום וקישורית תשלח לנרשמים בסמוך למועד המפגש. ההרצאה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 11:30.

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר נועה טל-אלון