Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 12.01.2021

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 12.01.2021
  • ZOOM

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 12.01.2021

בס"ד

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר נור שמעי, חברת מכון חרוב ופוסט דוקטורנטית באוניברסיטת לסטר, אנגליה. ההרצאה תעסוק בנושא:

סוגיות ביקורתיות בריאיונות איכותניים

ריאיון במחקר איכותני הוא כלי מרכזי ובולט לאיסוף נתונים באמצעותו ניתן ללמוד על נקודת המבט, החוויה, הניסיון והמשמעות שאנשים מעניקים לתופעות וסוגיות שונות העומדות במרכז המחקר. במרוצת השנים נדד הריאיון האיכותני למרחבים נוספים, מעבר למפגש פנים-אל-פנים וכיום ניתן לקיים ריאיון באמצעות הטלפון ובאמצעות שימוש בתוכנות וידאו שונות (זום, ווצאפ ועוד). בהרצאה זו אדון במספר סוגיות בולטות הנוגעות בראיונות, במרחבים שונים, ואציע מחשבות בשאלות שונות: כיצד ניתן להתכונן באופן הטוב ביותר לקראת ריאיון איכותני? האם ראיונות מתאימים לכל המחקרים? איך קרה שדווקא הריאיון הפך להיות המתודה המרכזית במחקר איכותני? מה משמעותו של ריאיון כאירוע מחקרי חד-פעמי וככזה, אלו אתגרים והזדמנויות הוא מזמן לחוקרים.ות ולמשתתפי.ות המחקר?

המפגש יתקיים ביום רביעי, 12 בינואר, 2022 (י' שבט). ההרצאה תתקיים בזום וקישורית תשלח לנרשמים בסמוך למועד המפגש. ההרצאה תחל בשעה 14:00 ותסתיים בשעה 15:30.

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר נועה טל-אלון